HABERLER

Haberler ve Duyurular

Taşınır Mal Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (DeğiĢik: 4/5/2010-2010/504 K.)

Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların

kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla

bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine

ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19816

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Birinci KISIM

Amaç, Kapsam ve Tarifler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve millî menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Resmi Mühür Yönetmeliği

Resmi Mühür Yönetmeliği

RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 08/08/1984 - 84/8422
İlgili KHK Tarihi - No: 08/06/1984 - 234
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 12/09/1984 - 18513

Disiplin Amir Yönetmeliği

Disiplin Amir Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1–(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.
RSS