Kanunlar

Kanunlar

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin  amacı; ihale ile özel hukuk hükümlerine göre, kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca yapılmasına ihtiyaç duyulan tesislerin ön proje, SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ için tıklayınız.
Yazan: Inoventa
0 Yorumlar

Taşıt Görevlendirme Genelgesi

Taşıt Görevlendirme Genelgesi

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları merkez teşkilatı personelinin Ankara dışında ifa edecekleri görevleri esnasında taşıt ihtiyacının karışlanmasına yönelik olarak aşağıda yer verilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Yazan: Inoventa
0 Yorumlar

Taşınır Mal Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (DeğiĢik: 4/5/2010-2010/504 K.)

Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların

kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla

bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine

ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Yazan: Inoventa
0 Yorumlar

Tasarruf Tedbirleri

Tasarruf Tedbirleri Genelge 2007/3

Kamu kurum ve kuruluşlarının giderlerinden tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve resmi taşıtların etkin kullanımına ilişkin olarak aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Yazan: Inoventa
0 Yorumlar

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönet Ekleri

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönet Ekleri

Harcama Pusulası, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, Yapım İşleri Hakediş Raporu, Dizi Pusulası, Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları, Metraj İcmali, Fiyat Farkı Hesap Tablosu, Fiyat Farkı Formülü
Yazan: Inoventa
0 Yorumlar
RSS
1234