Genel Müdür Yard.


  • M.Mustafa MURAT

    Genel Müdür Yardımcısı e-posta

M.Mustafa MURAT

Genel Müdür Yardımcısı


İKİNCİ BÖLÜM

Genel Müdür Yardımcılarının

 Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

Genel Müdür Yardımcıları

MADDE 4–(1) Genel Müdür Yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genel Müdür tarafından belirlenen iş bölümü çerçevesinde, bağlı daire başkanlıklarının görev ve faaliyetlerini takip etmek ve görevlerin ifası ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak,

b) Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

(2) Kendisine verilen görevlerin mevzuata, Bakanlığın genel hizmet politikalarına, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına, Genel Müdürlüğün amaçlarına, hedeflerine ve Genel Müdürün emirlerine uygun olarak verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesinden, kendisine bağlı Daire Başkanlıkları ve personelin çalışmasından Genel Müdüre karşı sorumludur.