Görev ve Sorumluluklar

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA DAİR YÖNERGE

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Bu Yönerge, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel Müdür Yardımcıları ile Daire Başkanlıklarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdür: Sağlık Yatırımları Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdür Yardımcısı: Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılarını,

d) Daire Başkanlığı: Genel Müdürlük bünyesindeki Daire Başkanlıklarını,

e) KÖİ : Kamu Özel İşbirliğini

f) SHGM: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

g) SİP: Sanayi İşbirliği Programını,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Müdür Yardımcılarının

 Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

Genel Müdür Yardımcıları

MADDE 4–(1) Genel Müdür Yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genel Müdür tarafından belirlenen iş bölümü çerçevesinde, bağlı daire başkanlıklarının görev ve faaliyetlerini takip etmek ve görevlerin ifası ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak,

b) Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

(2) Kendisine verilen görevlerin mevzuata, Bakanlığın genel hizmet politikalarına, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına, Genel Müdürlüğün amaçlarına, hedeflerine ve Genel Müdürün emirlerine uygun olarak verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesinden, kendisine bağlı Daire Başkanlıkları ve personelin çalışmasından Genel Müdüre karşı sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanlıkları ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Daire Başkanlıkları

MADDE 5 - (1)Genel Müdürlüğün daire başkanlıkları şunlardır:

a) Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı,

b) Proje Daire Başkanlığı,

c) Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı,

ç) Medikal ve İşletme Planlama Daire Başkanlığı,

d) Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı,

e) Hukuk ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı,

f) Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı,

g) Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı,

ğ) İhale Daire Başkanlığı,

h) İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı,

ı) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

 

Daire Başkanlıklarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6– (1) Daire Başkanlıklarının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a) Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı

1.      SHGM ve hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak KÖİ modeli ile yapılacak yatırım programlarını hazırlamak,

2.      KÖİ projeleri için ihtiyaç duyulan arazileri bulmak, arazi alanı alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında gerekli resmi izinleri almak,

3.      KÖİ modeli ile yapılmasına karar verilen yatırımların ön proje, ön fizibilite, ve fizibilite çalışmalarını yapmak,

4.      Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılmasına karar verilen yatırımların ön proje ve ön fizibiliteye göre tıbbi donanım ihtiyaçlarını Medikal ve İşletme Planlama Daire Başkanlığından talep etmek,

5.      Yüksek Planlama Kurulu tarafından KÖİ modeli ile yapılmasına karar verilen sağlık tesislerinin yapım ile yenilenmesine ilişkin ihale iş ve işlemlerini yürütmek,

6.      SHGM ve hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak KÖİ modeli yatırımların ihtiyaç programına ve kesin projeye uygun branşlaşma çalışmalarını yapmak,

7.      KÖİ modeli ile yapılacak tesisler ve alınacak hizmetlerle ilgili olmak üzere finansal araçları araştırmak, izlemek ve değerlendirmek,

8.      Sağlık tesislerinin KÖİ modeli ile yapımına yönelik alternatif finansal araçları araştırmak, değerlendirmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

9.      KÖİ projeleri için yüklenicilere üst hakkı tesisine ilişkin iş ve işlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

10.  KÖİ modeli ile yapılacak tesisler için doğrudan veya talebe bağlı proje, müşavirlik, eğitim ve her türlü danışmanlık hizmetlerini satın almak,

11.  Yatırım dönemi başlangıcında, yatırıma konu araziye ait arsa hukuki durumunu (çap, röperli kroki, tahsis, trampa, tevhit, itiraz vb.) ilgilendiren konularda Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak, Genel Müdürlük görüşlerini bildiren yazıları birlikte imza altına almak,

12.  KÖİ ihtiyaç mahal programının alınmasından üst hakkı sözleşmesinin imzalanmasına müteakip arazi devrinin yapılmasına kadar geçen süreçlere ilişkin tüm bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

13.  İhale sürecinin tamamladığı projelerin ticari sır ve gizlilik arz etmeyen ihale ile sözleşme dokümanlarını ilgili dairelere birer aslı gibidir onaylı nüshasını devretmek,

14.  İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

15.  Tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak  Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

16.  Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

b) Proje Daire Başkanlığı

1.      SHGM, TKHK ve Genel Müdürlük ilgili daireleri ile koordineli şekilde proje süreci yürütülen KÖİ yatırımlarının ihtiyaç ve mahal güncellemelerini yapmak,

2.      KÖİ modeli ile yapılan işlerde, kesin ve uygulama projelerinin;  ihale dokümanı, teknik şartnameler, ön proje, Sağlık Bakanlığı sağlık yapıları asgari tasarım mimari standartları kapsamında uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak, proje değerlendirme komisyonlarını oluşturmak ve bu komisyonların çalışmalarını takip etmek,

3.      İhtiyaç durumunda mimari, mekanik, elektrik, statik, peyzaj ve IT sistemlerine ilişkin proje denetimi amacıyla danışmanlık hizmetleri satın almak,

4.      Proje geliştirme süreçlerinde ilgili kurum ve kuruluşlardan uzmanlar ile komisyonlar kurmak, uygulamaya esas kararlar almak,

5.      Aşama tamamlama sürecinde muayene ve kabul komisyonlarının teşkilinde ilgili dairelerden konusunda yetkin eleman görevlendirmek,

6.      As-Build projelerin onaylayarak işletme sürecinde projeleri muhataplarına teslim etmek,

7.      Bakanlıkça kullanılacak her türlü sağlık yapıları için mimari ve mühendislik yönünden asgari tasarım mimari standartlarını güncelleme çalışmalarına Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı koordinesinde katkı sağlamak,

8.      KÖİ ihtiyaç mahal programının alınmasından üst hakkı sözleşmesinin imzalanmasına müteakip arazi devrinin yapılmasına kadar geçen süreçlere ilişkin tüm bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

9.      İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

10.  Tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

11.  Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

c) Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı

1.    KÖİ modeli ile yapılacak tesislerin denetim müşavirlik sözleşmelerini hazırlamak veya hazırlatmak,

2.    KÖİ modeli ile yapılacak tesislerin denetimi için hizmet satın alınmasıyla ilgi ihale iş ve işlemlerini yapmak.

3.    KÖİ modeli ile yapılacak ve sözleşmesi imzalanmış olan tesislerin inşaat süresince denetim işlerini; ihale dokümanı, sözleşme ve eklerine teknik şartnamelere, uygulama projelerine uygun olarak doğrudan veya müşavirler vasıtasıyla denetlemek ve yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri inceleyerek muayene ve kabul işlemlerini yapmak.

4.    Yatırım döneminde ortaya çıkan zorunlu her türlü proje ve imalat değişikliklerini ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak değerlendirmek ve uygulanmasını gerçekleştirmek.

5.    Müşavirlik hizmetleriyle ilgili hakedişleri hazırlamak, onay süreçlerini tamamlamak ve ödenmesini gerçekleştirmek,

6.    Arazi devrinin yapılmasına müteakiben başlayıp projenin tamamlanmasına kadar geçen  süreçlerle ilgili tüm bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

7.      İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

8.    Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

9.    Genel Müdür ve İlgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ç) Medikal ve İşletme Planlama Daire Başkanlığı

1.    SHGM ve hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak, devam eden yatırımların ihtiyaç listelerindeki değişiklikleri değerlendirmek, yapılması planlanan yatırımların ekipman ve malzemelerine yönelik ihtiyaç listelerini hazırlamak,

2.    Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Taslak SİP ürün listesindeki ürünlerin teknik analizini, trend analizini ve ürün kullanım ömrüne göre ihtiyaç planını yapmak ve Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı’na görüş belirtmek,

3.    Sabit yatırım, klinik hizmetler, cihaz yerleşimleri ve altyapısı hakkında görüş hazırlamak ve karar vermek,

4.    KÖİ Modeli ile yapılmasına karar verilen yatırımların tıbbi donanım ihtiyaç listelerini hazırlayarak Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığına iletmek,

5.    Görev alanına ilişkin konularda gerekli çalışma komisyonları ve bilimsel komisyonları kurmak ve sekretarya işlemlerini yürütmek, eğitim faaliyetleri düzenlemek,

6.    KÖİ kapsamında yürütülen projelerin, tüm hizmet alım modelleri için nihai kullanıcı dairelerle ve müşavir firmalarla birlikte işletmeye esas iş akış şemalarını ve işletme el kitaplarını hazırlamak,

7.    KÖİ modeli yatırım planlarında ve klinik hizmetlerde yer alan ekipmanların teknik özellikleri, birim sayısı ve ilgili bölümlere dağıtımını belirlemek,

8.    Bakanlığımız ilgili birimleriyle işbirliği içinde yeni sağlık teknolojilerini takip etmek ve sağlık hizmetlerinde kullanılmasını sağlamak,

9.    KÖİ modeli ile yapılacak tesisler için proje, müşavirlik, eğitim ve her türlü danışmanlık hizmetlerini satın almak,

10.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

11.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

12.    Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Plan Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek.

13.    Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

 

d) Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı

1.    Sanayi Geliştirme Komisyonunun sekretarya faaliyetlerinin yürütülmesi,

2.    Mal veya hizmet alımı projeleri kapsamındaki SİP faaliyetlerinin yürütülmesi,

3.    SİP (sanayi işbirliği programı) kapsamında alım yapılması öngörülen mal veya hizmetlere ilişkin ihtiyaç listesinin oluşturulması,

4.    İlgili Daire Başkanlığı tarafından, SİP kapsamında alım yapılması öngörülen ürünlerin; ürün teknik analizinin, ürün trend analizinin ve ürün kullanım ömrüne göre ihtiyaç planının istenmesi,

5.    SİP kapsamında alım yapılması öngörülen ürünlere ilişkin; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından, ürün kullanım ömrüne göre ihtiyaç planı ile mevcut ürün bilgisinin alınmasından sonra, gerekli değerlendirmelerin yapılarak Sanayi Geliştirme Komisyonuna iletilmesini sağlamak,

6.    Sağlık alanında SİP ticaretini düzenlemek, teşvik sistemi kurmak,

7.    İhtiyaç Makamları adına SİP alım ihaleleri yapmak ve yürütmek. Söz konusu alım ihalesi isteklileri ile pazarlık ve müzakere yapmak,

8.    İlgili idarenin farklı İhtiyaç Makamlarına ait mal veya hizmet ihtiyaçlarının değerlendirilerek SİP kapsamında toplu alım yapılmasının gerek görülmesi halinde, buna ilişkin ihtiyaç listesinin oluşturulması,

9.    İhtiyaç listelerinin envanterinin tutulması ve bu mal veya hizmetlerin teknolojilerinin analizinin yapılması,

10.    SİP kapsamında olan mal veya hizmet alımı ihalesinde uygun bulunan Yüklenici ile SİP Sözleşmesinin imzalanması için Sözleşmenin bağlı bulunulan Genel Müdürlük/Başkanlık onayına sunulması,

11.    SİP taahhütlerinin takibi ve denetiminin yapılması veya yaptırılması, Yüklenici tarafından sunulan raporların incelenmesi,

12.    Yüklenicinin seçtiği yerli üretici veya hizmet sunucularının, transfer edilen teknolojinin, temin edilecek mal veya hizmetlerin yeterliliğinin denetlenmesi, kredilendirme ve gerektiğinde SİP eskalasyonu uygulamalarının yapılması,

13.    Yerli üretici ve hizmet sunucularının yeteneklerinin araştırılması ve geliştirilmesi,

14.    İlgili idarelerin sektörel veri tabanının hazırlanması,

15.    İlgili idarelerde yenilik, yerlileşme, teknoloji transferi, teknoloji yönetimi, yatırım ve işbirliği gibi amaçları ihtiva eden faaliyetlerin takibi, koordinasyonu ve yönlendirmesinin yapılması,

16.    İlgili sektörün ihtiyacına göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşvik ve destekler konusunda görüş bildirilmesi,

17.    İlgili kurum/kuruluşlar ve sektör ile SİP uygulamasına ilişkin işbirliği yapılması, bilgi alışverişinde bulunulması,

18.    Teknolojik gelişmelerin SİP uygulamalarında kullanılmasının sağlanması, ihracat artışına katkıda bulunulması,

19.    Uygun görülen mal veya hizmetlerin SİP uygulaması yoluyla ülkemize kazandırılmasında yerli ve yabancı yatırım imkânlarının araştırılması,

20.    Teklif Değerlendirme Komisyonu için bağlı bulunulan Genel Müdürlüğün/Başkanlığın onayıyla Proje Grubundan üye görevlendirilmesi,

21.    Görev alanıyla ilgili sanayi sektörlerinin geliştirilmesi amacıyla SİP politikaları konusunda strateji dokümanı, plan, program ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve güncellenmesi,

22.    Görev alanına ilişkin konularda gerekli çalışma komisyonlarının ve bilimsel komisyonların kurulması ve sekretarya işlemlerinin yürütülmesi,

23.    Ulusal ve uluslararası toplantı, organizasyon ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, takip edilmesi ve bunlara katılım sağlanması,

24.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

25.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

26.    Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

27.    Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

 

e) Hukuk ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı

1.    Genel Müdürlüğü ilgilendiren adli ve idari davalar için gerekli belgeleri hazırlamak, faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili hukuki çalışmalar yapmak,

2.    KÖİ modeli ile yapılacak tesisler ve bu kapsamda alınacak hizmetlerle ilgili özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeleri ilgili daire başkanlığı ile koordineli şekilde hazırlamak veya hazırlatmak,

3.    KÖİ modeli ile yapılacak tesislerin sözleşme sürecinde taraflar arasında ortaya çıkan hukuki ihtilaflara ilişkin görüş vermek ve hukuki süreçleri başlatmak ve takip etmek,

4.    Görev alanıyla ilgili danışmanlık hizmet alım süreçlerini planlamak, gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak,

5.    Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyacağı mevzuat düzenlemesini yapmak ve süreçleri yürütmek,

6.    KÖİ sözleşmeleri ile ilgili doğabilecek düzenleme ihtiyaçlarında taraflar ile müzakereleri yürütmek,

7.    KÖİ sözleşme taslaklarının projeler için güncellenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek,

8.    KÖİ sözleşme taslaklarının finansal hükümleri ve ekleriyle ilgili finansal konuları, araçları ve yöntemleri araştırmak, incelemek ve değerlendirmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlarla görüşmeler ve işbirliği yapmak,

9.    KÖİ sözleşmelerinin standartlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak ve örnek uluslararası standart sözleşme ve uygulamaları araştırıp inceleyerek KÖİ sözleşmelerine yönelik rehberler hazırlamak veya hazırlatmak,

10.    KÖİ sözleşme yönetimi çerçevesinde uzmanlaşmanın sağlanması ve kapasitenin artırılması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlenmek, ulusal ve uluslararası seminer, toplantı ve organizasyonları takip etmek ve bunlara katılım sağlamak,

11.    KÖİ modeli ile yapılan tesislerin işletilmesi sürecince görev tevdi edilmesi halinde taraflar arasında ortaya çıkan hukuki ihtilaflara ilişkin görüş vermek ve hukuki süreçleri başlatmak ve takip etmek,

12.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

13.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

14.    Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

15.    Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

 

f) Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı

1.    Bakanlığın diğer icracı birimleri ile birlikte yatırım planlama çalışmalarını yapmak,

2.    Genel Müdürlüğün yatırım tekliflerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile birlikte yürütmek,

3.    Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

4.    İhtiyaç duyulan sağlık yapılarını, Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların devri karşılığında ve/veya bedeli Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırılacak sağlık yatırımlarını belirlemek,

5.    Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödeneklerin gönderilmesini sağlamak,

6.   Bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması işlemlerini yürütmek,

7.    Bakanlık ile TOKİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılan işlerle ilgili ödemeleri yapmak, 

8.    Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlere ilişkin verileri toplamak, işlemek, istatistiklerini çıkarmak, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulacak güncel izlem raporlarını hazırlamak,

9.    Stratejik plan, Performans Programı ve İdare Faaliyet raporuna esas verileri hazırlayıp ilgili birimlere göndermek,

10.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak

11.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

12.    Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

g) Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı

1.    Bakanlıkça yapılan ya da yaptırılan projelerin metraj ve yaklaşık maliyetini hesaplamak, yaklaşık maliyeti yapılmış projelerin ise maliyet tetkik ve güncellenmesini yapmak,

2.    Yaklaşık maliyet iş ve işlemlerini yasa ve yönetmeliklerdeki gizlilik gereklilikleri doğrultusunda yürütmek,

3.    Bakanlıkça kullanılacak her türlü sağlık yapıları için mimari ve mühendislik yönünden asgari teknik ve tasarım standartlarını Proje Daire Başkanlığı ile koordineli olarak; oluşturmak, geliştirmek, değiştirmek ve bu standartları yayınlamak,

4.    Mevcut sağlık yapılarının asgari teknik ve tasarım standartlarına uygun hale getirilmesi için mimarlık mühendislik çalışmalarını yapmak, öneride bulunmak,

5.    Gerektiğinde mevcut sağlık yapılarının deprem güçlendirme etütlerini yapmak veya yaptırmak, proje sonucunu depremsellik ve maliyet açısından değerlendirmek üzere oluşturulan Yıkım Komisyonunun sekretaryasını yürütmek,

6.    Sağlık tesislerinin yapımında kullanılacak yeni malzemeler ve teknolojiler hakkında araştırma, geliştirme, şartname oluşturma ve eğitim faaliyetleri ile bunların uygulamada kullanılmasını önermek,

7.    Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, ihtiyaç programı belirlenmesine teknik destek sağlamak,

8.    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırılacak sağlık yatırımlarına ait projelerin yaptırılmasını sağlamak,

9.    Sağlık yapıları için kullanılacak arsaların zemin etütlerinin standartlarını belirlemek,

10.    Mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığa tahsis edilen taşınmazların envanterlerini çıkarmak ve sicil kayıtlarını tutmak, tahsis değişikliği işlemlerini yürütmek,

11.    Bakanlık ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokollere istinaden yapılan veya yapılacak sağlık tesislerinin karşılığında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile mahsuplaşma sağlanacak arsaların tespit edilmesi ve mahsuplaşma işlemlerinin yürütülmesi,

12.    İmar planlarında “Sağlık Alanı” olarak görünen ve mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları,  Hazine veya özel şahıslara ait olan arsa ve arazilerin tespiti ve Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının ilgili birimleri ile istişare ve koordine suretiyle tahsis, devir ve diğer işlemleri yürütmek,

13.    Mülkiyeti Hazine, kamu kurum ve kuruluşları veya özel şahıslara ait olup sağlık tesisi yapımına uygun olan arazi ve arsaların tespiti, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının ilgili birimleri ile istişare ve koordine suretiyle tahsis, devir ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

14.    3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından bedeli Bakanlık bütçesine ödenek olarak konulacak taşınmazların tespiti ve gereken işlemleri yürütmek,

15.    Bakanlığa tahsisli olup, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgallere yönelik ecrimisil uygulanması ve tahliye edilmesi için talepte bulunmak, gerektiğinde meni müdahale ve kal davalarının açılmasını sağlamak,

16.    Görev alanına giren konularda açılan davalarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine bilgi, belge ve görüş sunmak,

17.    Bakanlığın belirlenmiş ya da belirlenecek olan yatırım planlamaları doğrultusunda kamulaştırma işlemleri için bütçe teklifleri hazırlamak ve hazırlanan Bütçe tekliflerini Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına sunmak,

18.    Gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki sorunları ilgili birimlere intikal ettirmek,

19.    Kamulaştırmalarla ilgili ödeme işlemlerini Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde yürütmek,

20.    Daire Başkanlığınca yapılan ya da yaptırılan projelerin hak edişlerini hazırlamak, onay süreçlerini tamamlamak ve ödenmesinin gerçekleşmesini sağlamak,

21.    Yatırım dönemi başlangıcında, yatırıma konu araziye ait arsa hukuki durumunu (çap, röperli kroki, tahsis, trampa, tevhit, itiraz vb.) ilgilendiren konularda Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak, Genel Müdürlüğün görüşlerini bildiren yazıları birlikte imza altına almak,

22.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

23.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

24.    Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Plan Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

25.    Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

 

ğ) İhale Daire Başkanlığı

1.    Yapılacak tüm ihale işlerinde harcama talimatı hazırlama safhasında Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığından ödenek onayı alarak harcama talimatının alınmasını sağlamak,

2.    Proje ve Emlak Yönetim Daire Başkanlığınca talep ve teknik şartnamesi hazırlanan zemin etüdü,  proje yaptırılması, deprem analizi vb. işlerin ihale iş ve işlemlerini yapmak,

3.    Etüt ve Proje Daire Başkanlığından eksiksiz olarak teslim alınan teknik dokümanlara, idari şartname ve sözleşme tasarısını ekleyerek ihale dokümanını oluşturmak

4.    4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre harcama talimatının alınmasından-sözleşmenin imzalanarak İnşaat Uygulama Daire Başkanlığına devrine kadar olan yapım ihale iş ve işlemlerini geçerli ve güncel yasa, yönetmelik ve tebliğ hükümleri doğrultusunda gerçekleştirmek,

5.    e-ihale süreçlerine ilişkin itirazları cevaplamak,  KİK yazı ve kararlarını takip etmek, uygulamak,  istenilen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde göndermek,

6.    İhalelere yönelik açılan davalar ile ilgili işlemleri takip etmek, istenen bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde ilgili mahkemeye ulaştırmak,

7.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak

8.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

9.    Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Plan Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

10.    Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

 

h) İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı

1.    İhale Daire Başkanlığınca sözleşmesi yapılmış ve dosyası devir edilen işlerin yasal süresi içinde yer teslimini yaparak işe başlatmak,

2.    İnşaat süresince, inşaatın denetim işlerini; yasa, yönetmelik ve tebliğ esasları ve süreleri doğrultusunda; uygulama projeleri, teknik şartnameler, sözleşme ve eklerine uygun olarak, teknik birim yetki ve sorumluluğu ile yürütmek veya müşavir eliyle yürütülmesini sağlamak,

3.    Denetimi yapılan işlerin gerçekleşen pursantaj ve metrajları doğrultusunda hak edişlerini hazırlamak, onay süreçlerini tamamlamak ve ödemesinin gerçekleşmesini sağlamak,

4.    İnşaat uygulaması sırasında zemin etüdü, statik değişiklikler ve ortaya çıkan her türlü zorunlu proje ve imalat değişikliklerini müelliflik haklarını da gözeterek onaylamak,

5.    Yapımı tamamlanan işlerin kabul heyetlerini oluşturarak; geçici ve kesin kabul tutanaklarını onaylamak,

6.    Yapımı tamamlanan işin geçici kabulünü müteakip kesin hesaplarının tanzim ve tetkikinin yapılması işlemlerini yürütmek ve onaylamak,

7.    Bakanlık ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokoller çerçevesinde TOKİ tarafından yürütülen sağlık yatırımlarının Genel Müdürlükçe belirlenen periyotlarda gözlemlemek,

8.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak

9.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

10.    Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

11.    Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

ı) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

1.    Genel Müdürlük personelinin atama, tayin, izin, emeklilik, yurt içi geçici görevlendirme, sağlık vb. işlemlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek,

2.    Genel Müdürlük birimlerince ihtiyaç duyulan her türlü kırtasiye, büro malzemeleri, demirbaş malzeme ile eğitim ve organizasyon hizmetlerinin satın alma işlemlerini yapmak muayene ve kabul işlemlerini koordine etmek,

3.    Gelen ve giden evrakların teslim alınması, kontrolü, kayıt edilmesi ve teslim edilmesi gibi faaliyetlerin mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

4.    Genel Müdürlük birimlerine ait her türlü malzemenin Arşiv Hizmetlerine dair mevzuat hükümleri doğrultusunda arşivlenmesi ve imha edilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak ve koordine etmek,

5.    Bağlı birimlerin görev alanındaki iş ve işlemlerle ilgili harcamalar ile Genel Müdürlük personelinin maaş ve yolluk, telefon, internet, elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri ile ilgili tahakkuk evraklarını düzenleyip ödenmelerini sağlamak,

6.    Genel Müdürlük birimlerine ait taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması, yılsonu raporlarının Strateji Başkanlığı, Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi faaliyetlerini yürütmek,

7.    İç Kontrol Sisteminin kurulması, Kamu İç Kontrol Standartlarının mevzuatına uygun olarak oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi, gerekli iyileştirmelerin yapılması ve kurulan İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi hususlarına ilişkin faaliyetleri planlamak, yürütmek ve koordine etmek,

8.    Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Bakanlığın diğer birimleri tarafından istenilen ve birden fazla Daire Başkanlığını ilgilendiren (Bakanlıklar arası görüş isteme yazıları, Hukuk Müşavirliğinden gelen 1.haciz ihbarnameleri, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde istenilen bilgiler vb.) iş ve işlemlerin koordinesini sağlamak,

9.    Genel Müdürlüğün yıllık eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu eğitimlerin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini yürütmek,

10.    Genel Müdürlüğe tahsis edilen fiziki mekânların bakım ve onarım ihtiyaçları ile temizlik ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde meydana gelebilecek aksaklıkların Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesini ve giderilmesini sağlamak,

11.    Genel Müdürlükten istenilen yazılı veya sözlü soru önergelerine verilecek cevap metinlerini, soru önergeleri cevaplarının hazırlanmasında uygulanacak usul ve esaslara göre hazırlamak,

12.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

13.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

14.    Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

15.    Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

         

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 7- 23.01.2014 tarih ve 1024 Bakanlık Onayıyla yürürlüğe giren Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire  Başkanlarının Görev,Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Yönerge Bakan onayını takiben yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.