Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı

 • Züfer Arslan

Züfer Arslan

Daire Başkanı

İletişim
 • Adres: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi 1604. Cad. No:9   06800  Bilkent / Çankaya / Ankara
 • Telefon: (0312) 573 70 03
 • E-posta : sk@saglik.gov.tr 
YATIRIM MODELLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

   GÖREVLERİ

 1. Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek,

 2. Mal veya hizmet alımı projeleri kapsamındaki Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP) faaliyetlerini yürütmek,

 3. Sağlık SİP kapsamında alım yapılması öngörülen mal veya hizmetlere ilişkin ihtiyaç listesini oluşturmak,

 4. İlgili Daire Başkanlığından, Sağlık SİP kapsamında alım yapılması öngörülen ürünlerin; ürün teknik analizi, ürün trend analizi ve ürün kullanım ömrüne göre ihtiyaç planını istemek,

 5. İhtiyaç Makamları tarafından Genel müdürlüğe iletilen ve ekinde en az beş yıllık ihtiyaç planının yer aldığı ihtiyaç listesini, gerekli değerlendirmeleri yaparak Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonunun onayına sunmak,

 6. Bakanlığın farklı İhtiyaç Makamlarına ait mal veya hizmet ihtiyaçlarının değerlendirilerek Sağlık SİP kapsamında toplu alım yapılmasının gerek görülmesi halinde, buna ilişkin ihtiyaç listesini oluşturmak,

 7. İhtiyaç listelerinin envanterini tutmak ve bu mal veya hizmetlerin teknolojilerinin analizini yapmak,

 8. Doğrudan Sağlık SİP veya dolaylı Sağlık SİP kapsamında değerlendirilmek üzere,  Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonuna ilgili fizibilite raporu ile desteklenmiş ürün önerisinde bulunmak,

 9. Sağlık alanında SİP ticaretini düzenlemek,

 10. Sağlık SİP içeren mal veya hizmet alımı ihalesinde uygun bulunan yüklenici ile Sağlık SİP Sözleşmesinin imzalanması için Sağlık SİP Sözleşmesini, Genel Müdürlük onayına sunmak,

 11. Sağlık SİP taahhütlerinin takibi ve denetimini yapmak veya yaptırmak, yüklenici tarafından sunulan raporları incelemek,

 12. Yüklenicinin seçtiği yerli üretici veya hizmet sunucularının, transfer edilen teknolojinin, temin edilecek mal veya hizmetlerin yeterliliğini denetlemek, kredilendirme ve gerektiğinde Sağlık SİP eskalasyonu uygulamalarını yapmak,

 13. Yerli üretici ve hizmet sunucularının yeteneklerini araştırmak ve geliştirmek,

 14. Bakanlığın sektörel veri tabanını hazırlamak,

 15. Bakanlıkta yenilik, yerlileşme, teknoloji transferi, teknoloji yönetimi, yatırım ve işbirliği gibi amaçları ihtiva eden faaliyetlerin takibini, koordinasyonunu ve yönlendirmesini yapmak,

 16. Sağlık sektörünün ihtiyacına göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşvik ve destekler konusunda görüş bildirmek,

 17. İlgili kurum/kuruluşlar ve sektör ile Sağlık SİP uygulamasına ilişkin işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak,

 18. Teknolojik gelişmelerin Sağlık SİP uygulamalarında kullanılmasını sağlamak, ihracat artışına katkıda bulunmak,

 19. Uygun görülen mal veya hizmetlerin Sağlık SİP uygulaması yoluyla ülkemize kazandırılmasında yerli ve yabancı yatırım imkânlarını araştırmak,

 20. Teklif Değerlendirme Komisyonu için Genel Müdürlüğün onayıyla Proje Grubundan üye görevlendirmek,

 21. Görev alanıyla ilgili sanayi sektörünün geliştirilmesi amacıyla Sağlık SİP politikaları konusunda strateji dokümanı, plan, program ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve güncellemek,

 22. Görev alanına ilişkin konularda gerekli çalışma komisyonlarını ve bilimsel komisyonları kurmak ve sekretarya işlemlerini yürütmek,

 23. Ulusal ve uluslararası toplantı, organizasyon ve eğitim faaliyetlerini düzenlemek, takip etmek ve bunlara katılım sağlamak,

 24. Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

 25. İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

 26. Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

 27. Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 •  

   OFFSET NEDİR ?

   Bir hizmetin yürütülmesi için gerekli olan ve ithal edilen ürünlerin bedellerinin yurtdışına gitmesi sebebiyle planlanan kamu bütçesinin bozulması (off : “out of”); bedeli yurtdışına giden ürünlerin yurtiçinde üretilmesi, üretilen bu ürünlerin ihracatını sağlamak suretiyle, bozulan kamu bütçesinin düzeltilmesine (-set) katkı sağlayan faaliyetlerdir. 


   TÜRKİYE’NİN OFFSET TARİHİ
   - 1985; 3238 Sayılı Kanun’la SSM’nin kurulması ve SSM’nin diğer görevlerinin yanı sıra “Savunma Sanayii Ürünleri İhracatı ve Offset Ticareti Konularının Koordinesi” görevi
   - 1990; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yapılan toplantı neticesinde SSM koordinatörlüğünde “Offset Özel İhtisas Komisyonu Kurulması”
   - 1991; Offset faaliyetlerini koordine etmek üzere “Offset Şube Müdürlüğü” nün oluşturulması
   - 1991; “Offset Uygulama El Kitabı” nın yayımlanması
   - 2000; “Savunma Tedarik İşlemlerinde Offset Uygulamaları Direktifi” yayımlanması.
   - 2003; ”Savunma Tedarik İşlemlerinde Offset Uygulamaları Yönergesi” yayımlanması.
   - 2007; “Sanayi Katılım/Offset Yönergesi” yayımlanması.
   - 2011; “Sanayi Katılım/Offset Rehberi” yayımlanması. 

    

   OFFSET UYGULAMALARININ AVANTAJLARI NELERDİR?
   - Kamu harcamalarının bir bölümünü telafi etmek,
   - Yeni ihracat olanakları sağlamak,
   - Ülkemize yabancı sermaye girişinde artış sağlamak,
   - Yeni istihdam olanakları yaratarak, yerli iş gücünü kullanmak,
   - İşsizliğin azalmasına katkıda bulunmak.
   - İç pazarın ve dış ticaretin dinamizmini artırmak,
   - Teknoloji transferi yoluyla üretim kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak,
   - Sağlanan yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla kalifiye iş gücünün niteliğini ve niceliğini artırmak,
   - Döviz girdilerini artırarak, ödemeler dengesindeki açığın azaltılmasını sağlamaktır.
   - Ülkemizde üretimi olmayan tıbbi cihaz, medikal ürün, aşı ve/veya ilaçların Ülkemizde üretilmesini sağlayarak döviz tasarrufu yapmak.