Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı

Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı Yönerge

1.      SHGM ve hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak KÖİ modeli ile yapılacak yatırım programlarını hazırlamak,

2.      KÖİ projeleri için ihtiyaç duyulan arazileri bulmak, arazi alanı alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında gerekli resmi izinleri almak,

3.      KÖİ modeli ile yapılmasına karar verilen yatırımların ön proje, ön fizibilite, ve fizibilite çalışmalarını yapmak,

4.      Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılmasına karar verilen yatırımların ön proje ve ön fizibiliteye göre tıbbi donanım ihtiyaçlarını Medikal ve İşletme Planlama Daire Başkanlığından talep etmek,

5.      Yüksek Planlama Kurulu tarafından KÖİ modeli ile yapılmasına karar verilen sağlık tesislerinin yapım ile yenilenmesine ilişkin ihale iş ve işlemlerini yürütmek,

6.      SHGM ve hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak KÖİ modeli yatırımların ihtiyaç programına ve kesin projeye uygun branşlaşma çalışmalarını yapmak,

7.      KÖİ modeli ile yapılacak tesisler ve alınacak hizmetlerle ilgili olmak üzere finansal araçları araştırmak, izlemek ve değerlendirmek,

8.      Sağlık tesislerinin KÖİ modeli ile yapımına yönelik alternatif finansal araçları araştırmak, değerlendirmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

9.      KÖİ projeleri için yüklenicilere üst hakkı tesisine ilişkin iş ve işlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

10.  KÖİ modeli ile yapılacak tesisler için doğrudan veya talebe bağlı proje, müşavirlik, eğitim ve her türlü danışmanlık hizmetlerini satın almak,

11.  Yatırım dönemi başlangıcında, yatırıma konu araziye ait arsa hukuki durumunu (çap, röperli kroki, tahsis, trampa, tevhit, itiraz vb.) ilgilendiren konularda Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak, Genel Müdürlük görüşlerini bildiren yazıları birlikte imza altına almak,

12.  KÖİ ihtiyaç mahal programının alınmasından üst hakkı sözleşmesinin imzalanmasına müteakip arazi devrinin yapılmasına kadar geçen süreçlere ilişkin tüm bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

13.  İhale sürecinin tamamladığı projelerin ticari sır ve gizlilik arz etmeyen ihale ile sözleşme dokümanlarını ilgili dairelere birer aslı gibidir onaylı nüshasını devretmek,

14.  İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

15.  Tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak  Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

16.  Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

Birimleri

1. ARSA TESPİT İMAR VE ALTYAPI BİRİMİ GÖREVLERİ

  • Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya diğer birimler tarafından belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılması planlanan tesisler için arsa ve arazi temini çalışmalarını yapmak
  • KÖİ projeleri için ihtiyaç duyulan arazileri bulmak, arazi alanı alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında gerekli resmi izinleri almak
  • Arsanın hukuki belgelerini temin etmek (Tapu Senedi, Tapu Tescil Belgesi, Aplikasyon Krokisi, İmar Çapı, Yol Kotu Tutanağı)
  • Tahsis işlemlerini sağlamak
  • Arsa Hazine mülkiyetinde ise Maliye Bakanlığı’ndan tahsis talebinde bulunmak (Arsa şahıs mülkiyetinde ise kamulaştırma kararı almak, Diğer kamu idarelerinin malı ise tahsis talebinde bulunmak veya Hazineye bedelsiz devir talebinde bulunmak)
  • Sağlık tesislerinin yapılması planlanan arsa ve arazilerin üst hakkının 3. kişilere tesis edilmesi (irtifak hakkı) için Maliye Bakanlığı’ndan uygun görüş almak
  • İmar çalışmalarını takip etmek (Belediye, İl Özel İdareleri, Bayındırlık Bakanlığı vb.)
  • Gerekli olan imar planlarını yapmak veya yaptırmak
  • Zemin etüdünü yapmak veya yaptırmak
  • KÖİ projeleri için şirketlere üst hakkı tesisine ilişkin iş ve işlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak ve arazi devrini sağlamak
  • Tesislerin ihtiyaç duyduğu altyapıların arazi sınırına kadar getirilmesi için ilgili kamu kuruluşları veya tüzel kişilerle gerekli işlemleri yürütmek
  • Tesislerin ihtiyaç duyduğu altyapı resmi aboneliklerin yapılmasını sağlamak
  • Tesislerin bulunduğu araziye ulaşımın sağlanması için gerekli olan yol, kavşak ve bağlantıların yapılması ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolde belirtilen iş ve işlemleri yürütmek
  • Gerekli yazışmaları yapmak
  • Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek

2. FİNANS HİZMETLERİ BİRİMİ GÖREVLERİ

 • KÖİ modeli ile yapılacak tesisler ve alınacak hizmetlerle ilgili olmak üzere finansal araçları araştırmak, izlemek ve değerlendirmek
 • Tesislerin KÖİ modeli ile yapımına yönelik alternatif finansal araçları araştırmak, değerlendirmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlar ile işbirliği yapmak
 • Tesislerin KÖİ modeli ile yapımına ilişkin ön fizibilite raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak ve Yüksek Planlama Kuruluna sunmak
 • Tesislerin KÖİ modeli ile yapımına ilişkin YPK onay süreçlerini ve ilgili kamu kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek
 • YPK onayı için ilgili kamu kuruluşlarının talep ettiği bilgi ve belgeleri düzenlemek, toplantılara girmek
 • Tesislerin KÖİ modeli ile yapımına ilişkin fizibilite raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak
 • Tesislerin KÖİ modeli ile ihalesi veya yapımı sırasında daha önce alınan YPK onay kararı kapsamı değişmesi halinde yeni YPK onay süreçlerini ve ilgili kamu kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek
 • İstekliler tarafından hazırlanarak idareye teklif için sunulan finansman modellerini incelemek, kontrol etmek ve rapor hazırlamak
 • Şirketler tarafından hazırlanarak idareye finansal kapanış veya yeniden finansman için sunulan finansman modellerini incelemek, kontrol etmek ve onaylamak
 • Şirketler tarafından idareye sunulan mali tabloları incelemek ve kontrol etmek
 • Şirketler tarafından idareye sunulan mali tablolarda asgari öz kaynağın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek
 • Daire Başkanının verdiği görevleri yerine getirmek

3. İDARİ İŞLER ve BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ GÖREVLERİ

 • Yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılan kişilerin değerlendirme notlarının şubeye intikalini ve Başkanlığa sunumunu sağlamak
 • Kurumda temizlik, aydınlatma, ısıtma, makine, teçhizat bakım-onarım, taşıma ve diğer destek hizmetlerini yürütmek
 • Bakanlık Arşiv Yönetmeliği’ne göre kurumun arşivini oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek
 • Kurumun projelerini arşivlemek, elektronik veya dijital ortamda saklamak, proje albümleri hazırlamak veya hazırlatmak
 • Koruyucu Güvenlik Talimatı esaslarına göre kurumun bilgi, belge ve dokümanları saklayıcı tedbirleri almak
 • Kuruma gelen ve giden evrakın takip, dağıtım ve diğer işlemlerini yürütmek
 • Kurumun bilgi sistemleri ve iletişim işlemlerini yürütmek, geliştirmek, bu konularda personele eğitim vermek veya verilmesini sağlamak
 • Kurumun web sayfası oluşumunu sağlamak ve gerekli güncellemeleri yapmak
 • Kurumla ilgili her tür yayını takip etmek, toplamak ve kullanıma sunmak
 • Dünya bankası kredisi ile temin edilmesi düşünülen danışmanlık, mal ve hizmet alımları için yaklaşık maliyet hazırlamak ve ihalesini yapmak
 • Başkanlık kadrosunda görev yapan danışman personellerin maaş ve özlük haklarını düzenlemek, ödenek tahakkuklarını yapmak ve takip etmek
 • Gerekli yazışmaları yapmak
 • Eğitim hizmeti vermek veya verilmesini sağlamak
 • Kamu İç Kontrol Standartlarının mevzuatına uygun olarak oluşturmak, uygulamak, geliştirmek, gerekli iyileştirmeleri yapmak, kurulan İç Kontrol Sisteminin izlemek, değerlendirmek, faaliyetleri planlamak, raporlamak, yürütmek ve koordine etmek
 • Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek

4. İHALE BİRİMİ GÖREVLERİ

 • Uluslararası hukuk ve iç hukuku göz önüne alarak idari şartname, sözleşme ve teknik şartname dokümanını hazırlamak veya hazırlatmak
 • Uluslararası standartlar göz önüne alınarak tesise ait ön projelerini hazırlamak veya hazırlatmak
 • Tesise ait projelerin “Temel Standartlar Dokümanı” kriterlerine uygun olarak tasarımlarını (konsept) oluşturmada hazırlayıcılara destek sağlamak
 • Tesise ait ön yeterlik ihale dokümanlarını hazırlamak
 • Danışmanlık hizmet alımı ihale dokümanlarını hazırlamak
 • KÖİ dairesinin ihtiyaç duyduğu diğer danışmanlık, hizmet alımları ve benzeri ihale dokümanlarını gerektiğinde tasfiye ve fesih işlemlerini takip ederek, yeniden ihaleye çıkılması için gereken dokümanları hazırlamak
 • İhale onayının alınması, ihale ilanı dokümanlarının hazırlanması ve ihale ilanına çıkılması için gerekli çalışmaları yapmak
 • İhale komisyonlarını kurmak
 • Tesis yapım, yenileme, ekipman alımı, hizmet, danışmanlık, pazar testi, vb işlerine ait ihalelerini yürütmek
 • İhalenin sözleşme imzalanma tarihine kadar olan süreçlerini yürütmek ve evraklarını düzenlemek
 • Çalışma komisyonlarını oluşturmak ve koordine etmek
 • Proje eşitleme çalışmalarını yürütmek
 • Tekliflerin alınması, ihale kararını almak
 • KÖİ dairesinin ihtiyaç duyduğu diğer hizmet alımları, danışmanlık hizmet alımları ve benzeri alımlarda yaklaşık maliyetleri hazırlamak
 • Gerçekleşen ihalelerde istekliler tarafından verilen birim fiyatlar göz önüne alınarak rayiç birim fiyat oluşturmak
 • Gerekli yazışmaları yapmak
 • Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek

5. İHTİYAÇ PROGRAMI HAZIRLAMA BİRİMİ GÖREVLERİ

 • SHGM ve/veya TKHK ve/veya hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak KÖİ modeli ile yapılacak tesislerin yatırım programlarını hazırlamak
 • KÖİ modeli ile yapılacak tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak
 • KÖİ modeli ile yapılacak tesislerin proje eşitleme sürecinde WBS ihtiyaç listelerine uygun tıbbi donanım ve mefruşat listelerini hazırlamak
 • Tıbbi donanım ve mefruşatın yaklaşık maliyetlerini hazırlamak
 • Tıbbi donanım ve mefruşatın şartnamelerini hazırlamak
 • Devam eden yatırımların tıbbi donanım ve mefruşatın yeni ihtiyaçlarını tespit etmek yeni duruma uygun planlama yapmak
 • SHGM ve hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak KÖİ modeli yatırımların ihtiyaç programına ve kesin projeye uygun branşlaşma çalışmalarını yapmak
 • Daire Başkanın verdiği diğer görevleri yerine getirmek

6. KOORDİNASYON VE RAPORLAMA BİRİMİ GÖREVLERİ

 • Başkanlığın görev alanına giren konularda araştırma, geliştirme faaliyetlerini ve projeleri yürütmek
 • KBaşkanlığın kurumlar arası iletişimini sağlamak
 • Başkanlığın faaliyet raporlarını (haftalık, aylık, altı aylık, yıllık) hazırlamak
 • Başkanlığın bilgi sunumlarını hazırlamak
 • Soru önergelerini cevaplamak
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yürütülmesi gereken işlemleri koordine etmek
 • Tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek
 • Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek

7. SÖZLEŞME YÖNETİMİ BİRİMİ GÖREVLERİ

 • KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan projelerin (yapım, yenileme, ekipman alımı, hizmet, danışmanlık, vb) sözleşme imza tarihi itibari ile gerekli olan iş ve işlemleri yürütmek
 • KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan projelerin ticari sır ve gizlilik arz etmeyen ihale ile sözleşme dokümanlarını ilgili dairelere birer aslı gibidir onaylı nüshasını devretmek
 • Şirketler tarafından idareye sunulan tamamlama belgelerini kontrol etmek
 • Şirketler tarafından hazırlanarak idareye sunulan proje belgelerinin (ek belgeler dahil) sözleşmeye derç edilmesini sağlamak
 • Şirketler tarafından hazırlanarak idarece (Müşavir, Proje Daire Başkanlığı) onaylanan kesin proje, uygulama projesi, teknik şartnamelerin sözleşmeye derç edilmesini sağlamak
 • Yatırım dönemi ve işletme dönemi kesin teminatları saymanlığa göndermek, geçerlilik sürelerini takip etmek, gerektiğinde vade uzatımlarını sağlamak
 • Yatırım dönemi ve işletme dönemi sigortaları kontrol etmek, incelemek ve gerekli olan iş ve işlemleri yürütmek
 • Şirketler tarafından hazırlanarak idarece (Müşavir, Denetim Daire Başkanlığı) onaylanan programı sözleşmeye derç edilmesini sağlamak
 • Şirketler tarafından hazırlanarak idarece (Müşavir, Denetim Daire Başkanlığı) onaylanan kabul programı ve eklerinin sözleşmeye derç edilmesini sağlamak
 • Şirketler tarafından hazırlanarak idarece (Müşavir, Medikal Daire Başkanlığı) onaylanan ekipman listeleri ve şartnamelerin sözleşmeye derç edilmesini sağlamak
 • Şirketler tarafından hazırlanarak idarece (Müşavir, Medikal Daire Başkanlığı) onaylanan yöntem beyanlarının sözleşmeye derç edilmesini sağlamak
 • Şirketler tarafından hazırlanarak idarece (Finans Hizmetleri Birimi) kontrol edilen mali tabloların sözleşmeye derç edilmesini sağlamak
 • Daire Başkanının verdiği görevleri yerine getirmek